Sistema educatiu

 

 

Ensenyança i deports. 

En Accio Nacionalista Valenciana considerem prioritati potenciar l'ensenyança, la formacio i la cultura, com a fonaments d’un millor futur i garantia d’una societat mes desenrollada.

 

Dret a l'educacio. Garantisar que l’educacio siga per als valencians un dret des de els 0 anys i fins a l’etapa universitaria. Facilitar una educacio de calitat i en els recursos necessaris per a favorir un millor futur tant per als jovens, com per a la societat valenciana en general.

 

Ensenyança publica. Oferir una ensenyança publica de calitat, garantisar la llibertat d’eleccio de centres d’educacio per part dels pares, facilitant i respectant l’opcio de triar una educacio privada, aixina com impulsar la participacio i decisio sobre el proces educatiu, siga privat o public, i inclus propiciar la colaboracio entre educadors, pares i alumnes en la seleccio dels continguts mes adequats del programa educatiu.

 

Formacio pedagogica del professorat. Regenerar, des de l’Administracio valenciana, l’ensenyança publica per a oferir una opcio de major calitat als pares i alumnes. Incrementar la formacio pedagogica del professorat public, en l’objectiu, primer, d’aumentar la capacitacio i preparacio dels docents i, segon, de millorar els resultats de l’alumnat, d’eixa manera se potencia la calitat i competitivitat dels centres publics.

 

Disminucio del ratio alumne/professor. Priorisar la reduccio del fracas escolar invertint, de manera ordenada i equanim, per a dotar de mes mijos i docents en els centres educatius publics, puix la disminucio del ratio alumne/professor es directament proporcional a la disminucio del fracas escolar, com ocorrix, per eixemple, en els països escandinaus. Pensem que l’evolucio de qualsevol societat depen de manera decisiva en la calitat de la seua ensenyança.

 

Millorar el rendiment inelectual dels alumnes. Suspendre el pla de trilingüisme, per ser en l’actualitat una mida politica fora de la realitat educativa i de nula eficacia docent. Millorar el rendiment intelectual dels alumnes, a través de programes que potencien el nivell de disciplina i concentracio en l’estudi, ademes d’estimular el treball de l’alumne fora de l’aula.

 

Fer us de les noves tecnologies. Combinar nous i alvançats sistemes d’aprenentage en les ultimes tecnologies, favorint d’esta manera l’assimilacio dels diferents conceptes a partir de la manipulacio, observacio i experimentacio.

 

Llengua vehicular. Protegir i primar el coneiximent de l’idioma valencià junt al de la cultura valenciana, com a simbols identitaris i potenciadors de l’identitat propia valenciana, en contraposicio a l’actual ensenyança d’un llenguage i pseudo-historia aliens als valencians i a la seua evolucio a lo llarc dels segles, que de cap manera representa a l’autentica llengua valenciana ni a la personalitat del poble valencià.Una volta reduit el fracas escolar, plantejar l’implantacio progressiva del coneiximent de l’angles.

 

Educacio a distancia. Proponem que, a través de les noves tecnologies, l’Administracio valenciana haura d’oferir una educacio a distancia de calitat i a uns costs assumibles. Sera fonamental impulsar una nova Universitat Virtual en la qual s’oferten el major numero possible de graus, graus mijos i superiors, per a que qualsevol valencià tinga acces a l’ensenyança. Aço permetra una formacio continua dels treballadors, i una major adaptabilitat independentment de la seua situacio familiar i economica. 

 

Propostes del CERU. Assumim les propostes elaborades pel CERU (Societat de Cientifics Espanyols en lo Regne Unit) i les seues recomendacions al voltant del "I+D" per a l'elaboracio de millores en politiques cientifiques. 

El CERU es una agrupacio que està formada per uns 400 professionales de la ciencia i investigadors de tots els ambits cientifics i etapes de la carrera investigadora. 

 

Resaltem les anteriors propostes del seu informe i assumim l'integritat del mateix que no incloem dins d'este text per manca d'espai, pero al que se pot accedir per mig de l'enllaç electronic.

 

Aules CyL. Inclusio de les Aules CyL en l’ensenyança (unitats o aules de comunicacio i llenguage).

 

Foment i proteccio de la cultura tradicional valenciana. En especial incidencia en la seua recuperacio, recopilacio i difusio. Rigorositat en les materies escolars. Ensenyar la verdadera historia del Regne de Valencia. La llengua valenciana, es una llengua diferent i diferenciada de qualsevol atra. Les administracions han de defendre la seua entitat, substantivitat i us. Rigorositat llingüistica, en l’objectiu d’impulsar l’ensenyança de l’idioma valencià, en Normes d’El Puig, suprimint l’actual normativa catalanisada que existix des de fa decades, totalment aliena a l’historia i l’evolucio filologica de la llengua valenciana.

 

Llei 8/4984 GV. En compliment de la Llei 8/1984 de la Generalitat Valenciana referent als simbols valencians, farem respectar lo que en ella es llegisla, obligant al seu compliment a totes aquelles institucions publiques valencianes. De la mateixa manera, cap persona o entitat tindra dret a cap subvencio de les entitats publiques valencianes si no respecten la simbologia i l’identitat arreplegada tant en la nomenada llei com en l’Estatut d’Autonomia valencià.

 

Els deports.