Torna-li la trompa al chic

28/10/2016

taula de discusio de Lo Rat Penat

            Lo Rat Penat s'encabota en continuar la politica llingüistica del PP. Esta volta convidant al controvertit Lluïs Fornes a la seu de Lo Rat Penat. En la taula, Oscar Rueda -cóm no-, Lluïs Fornes i Enric Esteve. Titul de la conferencia: "La Llengua Valencia i el diasistema occitano-romà":

            Novament lo Rat Penat en colaboracio en la RACV, donant pabul al tercerviisme mes ranci.

            En vora tres decades de governs del PSOE i del PP nos han impost el catala en les aules. Els dos partits han coincidit en la politica llingüistica -el PP no varià ni una coma ni un punt de les politiques catalanistes aplicades pel PSOE, a banda de regularisar l'actuacio allegal de donar catala en lloc de valencià per mig de la llegalisacio del catala creant la AVLl- i en una cosa mes: dir-li a l'hibrit que impartien als chiquets "valencià" -els desgavellats d'escola valenciana ho diuen mes explicitament "per la defensa del valencià, el catala de tots"-.

            Ara, novament nos ve Lluïs Fornes en la mateixa cantilena, "a lo que parlem els valencians se li ha de dir valencià..." No hi ha res de nou baix el sol. Es el mateix mantra que ve repetint el PP a lo llarc de tot el seu govern.

            ¿Algu ha pensat que si la gent arriba a la conclusio de que lo que ensenyen en les escoles es "valencià" -quan no ho es- poden aplegar facilment a la conclusio de que tot es la mateixa llengua perque en noms diferents son lo mateix?

            Es maquiavelic, yo no vullc que li diguen valencià a lo que ensenyen -es un engany- i si fan creure als valencians que lo que es depren en els coleges es valencià, ¿Cóm dimonis els anem a poder fer vore que el valencià i el catala son llengües diferents?

            D'una atra banda es llogic que tant Lo Rat Penat -obedients a lo que mane el PP- com la confluista RACV i sobre tot la seccio, responsable primera de la dita convergencia, introduixquen el debat tercerviiste dins de les esferes valencianistes. Novament tracten de fer la mateixa jugada ¿Quàntes voltes la faran sense que est incaut poble es done per enterat?

            ¿En quína llegitimitat venen els de la seccio a donar lliçons de valencianisme, quan el seu decà ha destapat la seua activitat pro confluencia llingüistica i inclus ha donat per bo el diccionari de la AVLl -¿En quín lloc deixa a l'elaborat per la seccio?-.

            Tercerviisme: caca.

            Des del tercerviisme el PP i uns atres interessos catalanistes han desfet l'unitat d'accio del valencianisme. ¿Quàn se donarà conte la gent que el nom sense el contengut es no res?

            Posare un eixemple molt grafic: si la Junta Central Fallera, "aprova", construir "gayates" en lloc de "falles", per molt que li continuen dient falles, ya no seran falles. -En tot el meu respecte per les gayates-.

            Passant ad un atre tema que tambe em te calent. Aci tot lo mon s'arroga el ser valencianiste, propon iniciatives i aquell que no les secunda "no ho es...". ¡A pastar fanc!

            Pretenen fer una manifestacio "valencianista" contra l'immersio llingüistica i a favor de que els pares puguen triar l'escola a on educar als seus fills.

            Curiosament la manifestacio es contra l'immersio llingüistica -ferramenta indispensable per a recuperar l'us del valencià a nivells basics-, curiosament no sancionen l'immersio lingüistica en castella. Per a justificar l'anar contra este model apunten que lo que es dona es catala. Per a donar mes apariencia valencianista a la manifestacio diuen que es demanarà l'abolicio de la AVLl, aixina com que es complixca l'Estatut d'Autonomia i la Constitucio -sense citar quíns articuls volen que es complixquen-.

            Note a faltar tota mencio a llevar el catala de les aules. ¿Sabien vostes que no ha variat la politica llingüistica de les aules entre un abans i un en acabant de la creacio de la AVLl?  La politica es la mateixa. Els socialistes, responsables de llevar-li l'oficialitat a les normes d'El Puig i substituir la normativa valenciana per la catalana no necessitaren per a res una AVLl. El PP continuà en la politica llingüistica del PSOE molts anys, fins a que Jordi Pujol els demanà que ho feren oficial creant la AVLl, pero fins ad eixe moment, com ara, el catala imperava en les aules per la gracia de la Conselleria de Cultura. Per tant, demanar l'abolicio de la AVLl, està molt be, pero no es la solucio. Lo important es demanar que es lleve el catala dels coleges... Mira tu per a ón, eixa reivindicacio no està entre les fetes, qué curios.

            Per una atra banda es demana el compliment del nostre Estatut ¿Obliden que la AVLl està dins del nostre Estatut com a institucio estatutaria?

            Yo aci no veig una manifestacio valencianista, sino una manifestacio contra el sistema educatiu, i curiosament, contra el sistema educatiu que nosatres hauriem de fer valdre en cas de governar ¿Anem a tindre l'incongruencia de manifestar-nos en contra de les ferramentes per a recuperar l'us de la llengua valenciana?

            La solucio no està en la supressio del sistema, sino en que s'aplique sobre la llengua adequada. Sincerament no veig que eixa siga l'intencio dels convocants.

            I una pregunta mes, ¿Si es tracta d'una manifestacio valencianista qué pinten pel mig les ensenyes estatals? ¿Volen els convocants que nos tilden d'extrema dreta, o volen directament la seua participacio? En una manifestacio valencianista nomes hi ha lloc per a una ensenya i eixa es la Real Senyera.

            Per tot lo expost Accio Nacionalista Valenciana no pendra part en dita manifestacio anunciada per al dia 4. Considerem completament inadmissible que en una manifestacio -que es diga- valencianista es done cabuda a banderes estatals i a entitats com Falange o la División Azul. Ha segut des de l'Estat des d'a on s'ha marcat la llinea que nos situa dins de l'ambit de parla catalana, ignorant lo que diu al respecte la Constitucio, la qual nos reconeix com a llengua oficial de l'Estat.

             Ha quedat arrere el temps d'ofrenar noves glories a Espanya i ha arribat el moment d'exigir els nostres drets que les lleis, l'historia i les nostres tradicions amparen -en llengua, cultura, identitat, finançacio, etc.-.

            ¡Vixca Valencia lliure!

 

Image: Joan Batiste Gea

 

Miquel Real