Un bon nivell hidric per a 2015

5/10/2015

grafic en el nivell dels pantans des de 1980 a 2015

Passades les pluges de març d'enguany, en les quals alguns pantans, com es el cas de Maria Cristina, hagueren de desaiguar, se pot dir que s'està davant d'un any normal, en el qual el pic de creixcuda està a on toca.

Si s'observa el grafic que adjunta esta noticia es veu que en temporades passades el pic de maximes estava afonat, degut a la gran sequia patida a lo llarc de l'any.

Per tant, encara que l'estiu ha segut prou sec i caluros, en temperatures al voltant dels 40º de maximes, se pot dir que l'arreplega d'aigües ha beneficiat en esta epoca de carestia.

Esta situacio dona la rao als regants del camp, els quals des de febrer de 2015 estan reclamant que s'eixample la capacitat dels embassaments en l'objectiu de tindre mes cantitat d'aigua i minvar les necessitats hidriques de l'agricultura valenciana, degut al canvi climatic.

Andrés del Campo, president de la Federacio Nacional de Comunitats de Regants (Fenacore), ya declarà en son dia, en motiu d'una jornada organisada pel Comite Nacional de Grans Preses, que degut al calfament global les precipitacions se reduiran «previsiblement en un 30% en poc mes de cinquanta anys i la temperatura mija pujarà mes de dos graus, lo que portarà un considerable aument del consum d'aigua que exigix incrementar les reserves dels 54.000 hectometros cubics actuals fins als 70.000 hectometros cubics».

Per al cas de la Conca Hidrografica del Xuquer, la majoria dels espais fluvials en els que es possible construir una presa se troben ya aprofitats, a pesar d'aixo hi ha opcions d'un segon embassament en Contreras. La presa actual dona problemes geologics, lo mateix que el Turia aigües amunt de Benaixever, no descarta tampoc com a possibilitat l'aumentar la maxima capacitat d'uns atres embassaments com els de Loriguilla o Arenos, donant via lliure a les propostes dels agricultors.

Aço va en el mateix sentit que el Pla Hidrologic Nacional (1998) que preveïa la construccio de noves preses en Vilamarchant, Sellent i Montesa. Es tracta de preses dissenyades per a la prevencio de riuades, pero que podrien dissenyar-se per a un us mixt, com el que ha donat lloc en Bellus. Quan la precipitacio es cada volta mes escasa se veu la necessitat d'incrementar la capacitat per a aprofitar mes els recursos.

A efectes practics Andrés del Campo recordà que si la societat espanyola depenguera exclusivament de l'aigua circulant dels rius de la nostra geografia, «a soles se podria atendre, en els ratios actuals de consum per habitant i dia, les necessitats d'una poblacio d'uns tres millons d'habitants durant l'estiu». Segui apuntant que gracies a les infraestructures hidrauliques existents, com son els embassaments, la poblacio te les seues necessitats d'aigua i aliments abastits durant tot l'any i, principalment, durant l'epoca estival, caracterisada per un major consum i una dismunución substancial de les pluges.

 

Albert Cuadrado

 

Imagens: ACNV i Wikipedia-Ecemaml-Sento

Baix: Presa del Regajo (Navaixes)