Valencianisme politic baix l'optica nacionalista (i III) / Miquel Real

26/5/2019

            Accio Nacionalista Valenciana, un proyecte de valencianisme politic baix l'optica nacionalista (i III)

            Quan se fundà ANV, la seua ideologia estava en l'orbita d'una incipient democracia cristiana de caracter valencianiste. El seu referent politic va ser el Partit Nacionaliste Vasc, en el que mantenia relacions privilegiades. 
            En aquells anys, el partit guardava bona relacio en l'Unio Democratica de Catalunya aixina com en la Dreta Regional Valenciana, encara que mantenien discrepancies pel regionalisme de la DRV, ya que el partit apostava obertament pel nacionalisme valencià. ANV es va caracterisar per la defensa de l'existencia de la personalitat nacional valenciana i per reclamar competencies estatutaries per al govern valencià. En 1935 modifica el seu nom, llevant la paraula "nacionalista", quedant unicament "Accio Valenciana". 

            Desapareix el partit en l'arribada del conflicte civil espanyol, els seus bens son confiscats sent entregats a la UGT. Molts dels seus membres foren fusilats. Torna a reapareixer en març de 1939, passada la guerra civil, en format de societat cultural, estant al front de la mateixa Xavier Casp, Miquel Adlert, Josep Sanç, Josep Villa i Ricart Sanmartin, pero varen ser denunciats al Governador Civil i la societat va ser prohibida en març de 1940. 

            En l'any 2005, diferents valencianistes descontents de la conducta erratica i poc valencianista d'Unio Valenciana coincidixen en la necessitat de crear una força verdaderament nacionalista que siga capaç de fer valdre els valors i els ideals valencianistes. EnVoro Vendrell al cap rescaten el vell partit de Miquel Adlert i XavierCasp. Eixe mateix any realisen diferents actes, ya com Accio Nacionalista Valenciana, i sera oficialment en febrer de 2006 quan pren cos i inicia la segona epoca. 

            Ideologicament, el partit ACNV es declara valencianiste i la manera d'eixercir eixe valencianisme que ha triat es el nacionalisme valencià. Nacionalisme significa amor per la terra, ¿Si te declares valencianiste cóm pots renegar de l'amor per la teua terra? Si volem a la nostra terra som nacionalistes.  

 

 

            Accio Nacionalista valenciana s'ubica en lo que se ve a dir tradicionalment centre esquerra. 

            Els forts fonaments ideologics dels valencianistes de llarga tradicio que integren la formacio li donen un fort component nacionaliste que es manifesta en una defensa ferma de l'identitat valenciana i dels interessos dels valencians, en especial atencio a la llengua, el territori i l'economia. Es garantia del nostre proyecte que contem entre les nostres firmes, en la uep, entre egregis representants del valencianisme com Toni Fontelles, Manuel Gimeno, J. Masia, etc. Uns atres no poden dir lo mateix. 

            La defensa de les Normes d'El Puig consensuades es u dels nostres pilars en el nostre ideari. 

            Les reivindicacions nacionalistes que defen Accio Nacionalista Valencianatenen cabuda dins de la Constitucio. 

            Denunciem l'incompliment sistematic i continuat del text constitucional per part de les diferents administracions centrals.

            Reivindiquem ser reconeguts com a comunitat foral, atenent al nostre passat com a regne que es regía pel dret foral.

            Les propostes de caracter social que aportem, donen consistencia a la nostra aposta per la pluralitat. 

            Accio Nacionalista Valenciana es un partit progressiste centrat en el benestar de les persones. Eix es el nostre objectiu i volem conseguir-lo en tu.

            Propostes programatiques

 

            Imagens: Presentacio ACNV en Denia, Roc Chabàs, ACNV/Archiu, Mir

 

Miquel Real